DELTA Investiční společnost, a.s.
DELTA Investiční společnost, a.s.

Váš správce fondů kvalifikovaných investorů


O společnosti

DELTA Investiční společnost, a.s. se zabývá zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Představenstvo a vedení společnosti
Dozorčí rada
Akcionář

Jediným akcionářem je společnost NETAX Invest s.r.o., IČ 01592041, se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112484

FONDY

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon), který stanoví požadavky na jejich obhospodařovatele a administrátora, právní formu, minimální počet investorů, minimální výši investice atd.

FKI mohou mít dle zákona formu podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného), akciové společnosti, tzv. SICAV (akciové společnosti s proměnným základním kapitálem), společnosti s ručením omezeným, svěřenského fondu, komanditní společnosti (pouze s jedním komplementářem), evropské společnosti nebo družstva.

Fondový kapitál FKI musí do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 tis. EUR. Fondový kapitál FKI, který podle svého statutu investuje více než 90% hodnoty majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu a ve společenské smlouvě dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 000 tis. EUR.

Dohled

FKI podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky. Kontrolní činnost FKI vykonává též banka v roli depozitáře. Jedná se o banku se sídlem v ČR nebo zahraniční banku s pobočkou v ČR. V současné době může činnost depozitáře investičních fondů vykonávat Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

Vedle institucionálních kontrolních mechanizmů nařizuje zákon též vnitřní kontrolu, kterou zajišťuje vnitřní auditor a tzv. compliance officer. FKI jsou tedy kontrolovaný, transparentní a efektivní nástroj pro investice menšího počtu investorů sdílejících určitý investiční cíl.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařováním fondu zákon rozumí správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených.

Administrací fondu je souhrn činností uvedený v § 38 zákona, jedná se např. o výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů, vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví, plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru, rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu, výkon vnitřního auditu a compliance, komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře, vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu, zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy, zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

Obhospodařovatelem a administrátorem FKI může být jen investiční společnost s oprávněním provádět tuto činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou.

Obhospodařovaný či samosprávný fond

Fondy s právní osobností mohou být založeny jako obhospodařované, kdy správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených provádí investiční společnost jako kvalifikovaný správce, nebo samosprávné, kdy výše uvedenou činnost provádí management fondu, který v rámci licenčního řízení o povolení k činnosti samosprávného fondu ČNB dostatečně prokázal, že vedoucí osoby fondu mají dostatečné znalosti a zkušenosti se správou majetku, na který bude investiční politika daného fondu zaměřena.

U fondů bez právní osobnosti je obhospodařovatelem a administrátorem vždy investiční společnost.

Investiční společnost může u samosprávného FKI vystupovat jak v roli administrátora, tak fondu s oprávněním provádět i svou administraci zajišťovat na smluvním základě jen některé z činností, které zahrnuje administrace fondu.

Kvalifikovaný investor

FKI jsou určeny pro specifikovaný okruh kvalifikovaných investorů z řad zákonem taxativně vymezených institucionálních investorů (stát, banky, pojišťovny a další finanční instituce) a dále osob, které písemně prohlásí, že jsou si vědomy rizik spojených s investováním do FKI.

Investování do FKI je limitováno minimálním počtem dvou kvalifikovaných investorů v jednom fondu.

Každý z investorů musí splnit minimální výši investice do fondů spravovaných danou investiční společností odpovídající v součtu částce 125 tis. EUR.

Statut

Statut FKI je dokument obsahující investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut FKI nepodléhá schválení ČNB.

Služby

Poradenství před založením fondu
 • vyhodnocení investičního záměru klienta a plánovaného/stávajícího portfolia
 • návrh vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta
 • zajištění nabídek od depozitářů fondů, externích auditorů, oceňovatelů a daňových poradců (pro fúze)
Založení fondu
 • vypracování dokumentů a koordinace veškerých aktivit souvisejících se založením FKI
 • příprava kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB, zastupování v řízení, komunikace s depozitářem a ČNB
Obhospodařování a administrace fondu
 • správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených
 • výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů
 • vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví
 • plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu
 • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru
 • rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu
 • výkon vnitřního auditu a compliance
 • komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře
 • vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu
 • zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy
 • zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

DELTA Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem následujících fondů:


RM otevřený podílový fond
INVEST GATE Funds SICAV a.s.
BHMW INVEST SICAV a.s.

Pokud máte zájem o podrobnější informace týkající se založení či investice do fondu kvalifikovaných investorů neváhejte nás kontaktovat na info@deltais.cz.

Legislativa

Legislativní základna
Základní právní rámec:

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Kontakt