O fondech

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon), který stanoví požadavky na jejich obhospodařovatele a administrátora, právní formu, minimální počet investorů, minimální výši investice atd.
FKI mohou mít dle zákona formu podílového fondu (otevřeného nebo uzavřeného), akciové společnosti, tzv. SICAV (akciové společnosti s proměnným základním kapitálem), společnosti s ručením omezeným, svěřenského fondu, komanditní společnosti (pouze s jedním komplementářem), evropské společnosti nebo družstva.
Fondový kapitál FKI musí do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 tis. EUR. Fondový kapitál FKI, který podle svého statutu investuje více než 90% hodnoty majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu a ve společenské smlouvě dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 000 tis. EUR.

Dohled

FKI podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky. Kontrolní činnost FKI vykonává též banka v roli depozitáře. Jedná se o banku se sídlem v ČR nebo zahraniční banku s pobočkou v ČR. V současné době může činnost depozitáře investičních fondů vykonávat Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

Vedle institucionálních kontrolních mechanizmů nařizuje zákon též vnitřní kontrolu, kterou zajišťuje vnitřní auditor a tzv. compliance officer. FKI jsou tedy kontrolovaný, transparentní a efektivní nástroj pro investice menšího počtu investorů sdílejících určitý investiční cíl.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařováním fondu zákon rozumí správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených.

Administrací fondu je souhrn činností uvedený v § 38 zákona, jedná se např. o výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů, vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví, plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru, rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu, výkon vnitřního auditu a compliance, komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře, vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu, zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy, zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

Obhospodařovatelem a administrátorem FKI může být jen investiční společnost s oprávněním provádět tuto činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou.

Obhospodařovaný či samosprávný fond

Fondy s právní osobností mohou být založeny jako obhospodařované, kdy správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených provádí investiční společnost jako kvalifikovaný správce, nebo samosprávné, kdy výše uvedenou činnost provádí management fondu, který v rámci licenčního řízení o povolení k činnosti samosprávného fondu ČNB dostatečně prokázal, že vedoucí osoby fondu mají dostatečné znalosti a zkušenosti se správou majetku, na který bude investiční politika daného fondu zaměřena.

U fondů bez právní osobnosti je obhospodařovatelem a administrátorem vždy investiční společnost.

Investiční společnost může u samosprávného FKI vystupovat jak v roli administrátora, tak fondu s oprávněním provádět i svou administraci zajišťovat na smluvním základě jen některé z činností, které zahrnuje administrace fondu.  

Kvalifikovaný investor

FKI jsou určeny pro specifikovaný okruh kvalifikovaných investorů z řad zákonem taxativně vymezených institucionálních investorů (stát, banky, pojišťovny a další finanční instituce) a dále osob, které písemně prohlásí, že jsou si vědomy rizik spojených s investováním do FKI.

Investování do FKI je limitováno minimálním počtem dvou kvalifikovaných investorů v jednom fondu.

Každý z investorů musí splnit minimální výši investice do fondů spravovaných danou investiční společností odpovídající v součtu částce 125 tis. EUR.

Statut

Statut FKI je dokument obsahující investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut FKI nepodléhá schválení ČNB.  
Napište nám
Máte zájem o podrobnější informace týkající se založení fondu nebo investování?
Zavolejte
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně našich služeb a fondů kvalifikovaných investorů.